این اختلال در جنس مذکر شایع تر بوده و معمولاً کودکان ۱۲-۵ سال را مبتلا می سازد.